REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTEA.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient– Konsument, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2 Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.t ze zm.);

1.4 Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://attea.pl

1.5 Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem https://attea.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Towary;

1.6 Sprzedawca / Usługodawca -Daxel Marcin Dardzyński, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański,  NIP: 6040085106, REGON: 220658025, adres poczty elektronicznej: drzwi@attea.pl, numer telefonu: 501 980 880

1.7 Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański,  NIP: 6040085106, REGON: 220658025, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.9 Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.11 Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://attea.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem https://attea.pl prowadzony jest przez  Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański,  NIP: 6040085106, REGON: 220658025

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.4.2 warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

• wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

• zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

2.4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

2.4.4 tryb postępowania reklamacyjnego.

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, co najmniej jednego następujących minimalnych wymagań technicznych:

• przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

• przeglądarka internetowa Firefox w wersji 42 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

• przeglądarka internetowa Chrome w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

• przeglądarka internetowa Opera w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, oraz

• minimalna rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 480 px szerokości

2.6 Nie spełnienie jednego z powyższych wymagań nie wyklucza poprawnego działania serwisu na urządzeniu, z którego korzysta Klient.

2.7 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sieci Internet.

2.8 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w obrocie handlowym, Sklep internetowy podejmuje stosowne środki techniczne i organizacyjne, w szczególności kryptograficzne środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie.

2.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://attea.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2 Firma Daxel Marcin Dardzyński może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych przez Klienta, a także w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

• podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

• dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet w tym godzące w dobre imię Daxel Marcin Dardzyński

3.3 Zakazuje się dostarczania treści bezprawnych. Powinności Klienta w tym zakresie dotyczą:

• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),korzystania ze Sklepu internetowego w sposób dla innych klientów oraz dla Daxel Marcin Dardzyński nieuciążliwy ponad przeciętną miarę,

• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób nie kolidujący z prawem własności intelektualnej,

• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://attea.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Po wprowadzeniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje zgodnie z wymogami w szczególności art. 8 i 12 Ustawy o prawach konsumenta, w tym dotyczące:

4.4.1 przedmiotu zamówienia,

4.4.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.4.3 wybranej metody płatności,

4.4.4 wybranego sposobu i adresu dostawy,

4.4.5 kosztu i przewidywanego czasu dostawy.

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ” Kupuję i płacę”.

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Daxel Marcin Dardzyński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie!”, zawierającą potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Termin realizacji zależy m.in. od wybranego sposobu dostawy. O ile inaczej nie uzgodniono Sklep przygotowuje Towar do dostawy niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny sprzedaży. 

5.3 Produkty z informacją „dostępne od ręki” są dostarczane do 10 dni roboczych. Przy pozostałych produktach, które są zlecane do produkcji, czas realizacji wynosi do 9 tygodni od momentu zamówienia.

5.4 W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnych terminach dostawy czas realizacji zamówienia odpowiada produktowi z najdłuższym terminem.

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich są określone jako ceny brutto.

6.2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayNOW.

6.3 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

• Przelewem na rachunek bankowy Sklepu lub przelewem online,

• Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

• Blikiem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klient będący konsumentem ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym Klient lub wskazana przezeń osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy jednoznacznym oświadczeniem zakomunikować to Sprzedawcy Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.3 W tym celu skorzystać można z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przed jego upływem, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia.

7.5 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zakomunikowano o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.6 Jeśli nie uzgodniono inaczej, zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.8 W razie realizacji prawa odstąpienia od umowy Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.9.1 o świadczenie usług montażu, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca zaznacza, że za produkty nieprefabrykowane będzie uważał drzwi, które Klient w procesie zakupu samodzielnie konfiguruje, dobierając ich parametry takie jak: rodzaj drzwi (wewnętrzne lub zewnętrzne), model, kolor, szerokość, strona, kierunek, rodzaj ocieplenia, okucia, dostawka boczna i jej szerokość, poszerzenie podprogowe i inne, albowiem takie drzwi są produkowane indywidualnie dla Klienta i nie są prefabrykowane;

7.9.3 w której przedmiotem świadczenia są usługi montażu drzwi, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (nieruchomością);

7.9.4 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

VIII. Reklamacje

8.1 Firma Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański jako sprzedawca zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad, odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

8.2 Reklamacje należy kierować na adres Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański lub adres poczty elektronicznej drzwi@attea.pl

8.3 Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient jest zobowiązany załączyć dokładny opis wady Towaru oraz dokumentację zdjęciową (co najmniej 5 zdjęć dobrej jakości, o rozdzielczości nie mniejszej niż 2 mpx, obejmujących widok wady oraz całego zakupionego towaru z różnych kątów). Sprzedawca może zastrzec rozpoznanie reklamacji od uzupełnienia przez Klienta zgłoszenia, co do podania stanu faktycznego lub wykonania przez Klienta dodatkowych zdjęć wady (zgodnie ze wskazaniami Sprzedawcy) lub przesłaniem przez Klienta nagrania obrazującego wadę.
Zaleca się nadto podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4 Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. O uznaniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Jeśli dane podane przez Klienta uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji (w szczególności, jeśli opis wady nie jest dokładny lub Klient nie przesłał żądanej przez Sprzedawcę dokumentacji zdjęciowej), Sprzedawca informuje o tym Klienta przed upływem terminu, a brak odpowiedzi na reklamację z tej przyczyny nie jest uważany za uznanie roszczenia Klienta.

8.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

8.6 Koszt transportu reklamowanego towaru w przypadku uznania reklamacji pokrywa firma  Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański.

8.7 Z tytułu ewentualnych wad Towaru lub jego montażu, albo ich niezgodności z umową, Klientowi nie przysługuje zadośćuczynienie, rekompensata, zryczałtowana kara umowna lub jakiekolwiek inne podobne uprawnienia. Roszczenia Klienta ograniczają się wyłącznie do uprawnień wskazanych w Regulaminie oraz wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

8.8 W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wypłaty odszkodowania powstałego na skutek istnienia wady Produktu lub montażu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozpoznania żądania od przedłożenia przez Klienta dokumentów potwierdzających wysokość poniesionej szkody (imiennie wystawionych na rzecz Klienta faktur VAT, rachunków lub not). Brak przedłożenia takich dokumentów, będzie skutkował odmową wypłaty odszkodowania.

IX. Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Daxel Marcin Dardzyński informuje, że pod linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma, za pośrednictwem której Klient przystąpić może do rozwiązania sporu online;  Daxel Marcin Dardzyński z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/2, 83-000 Pruszcz Gdański nie gwarantuje jednak, iż w każdym przypadku wyrazi zgodę na rozstrzygnięcie sporu we wskazanym trybie.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

9.5 Klient może w każdym czasie zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego, jednak nie wpływa to na skuteczność zawartych już umów sprzedaży.

9.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://attea.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.